Kitap Bölümü Örnek Şablonu İçin Tıklayınız

KİTAP BÖLÜMÜ BAŞLIĞI

Kitap bölümü başlığında, her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır

Yazar İsimleri

Yazar isimlerinde, her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır. En fazla 5 yazar olabilir

Giriş

Her kitap bölümünde ilk konu başlığı “GİRİŞ” olmalıdır.

Kitap bölümü çalışmalarınızı MS-Word® ofis programını kullanarak hazırlayınız ve sitemiz (www.bilmescongress.com) üzerinde kayıt ediniz. Çalışmalar sadece Türkçe olabilir.

Tüm çalışmada her paragrafın sadece ilk satırı 1.25cm girintili olmalıdır. Paragraflar iki yana dayılı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Satırlar arasında yarın satırlık (6 pt) bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satırların sonundaki kelimeler kesme işareti ile ayrılmamalıdır.

Başlıklar

Her ana konu başlığı (GİRİŞ bölümü de dahil olmak üzere) 14 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Ana konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk (12 pt) bırakılmalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığı 12 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığında 0.5 cm’lik bir girinti olmalıdır. Birinci dereceden alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk (12 pt) bırakılmalıdır.

İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

En fazla 3. Dereceden alt konu başlığı yazılabilir. İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlıklarında 1 cm’lik bir girinti olmalıdır. Alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk (12 pt) bırakılmalıdır.

Sayfa Düzeni

 • Bildiriler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • Sayfanın solundan ve sağından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfanın üstünden 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfanın altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Paragraf girintisi ve boşluklar her bir kısım için ayrı ayrı verilmiş olup ilgili konudan bilgi alabilirsiniz.
 • Kitap bölümleri minimum 15 sayfa olmalıdır. Kaynakça hariç minimum 14 sayfa olmalıdır.

Fontlar

Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragrafların sadece ilk satırlarında 1.25 cm’lik bir girinti bırakılmalıdır. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflardaki her bir satırın sonunda yer alan kelime kesme işareti ile hecelerine ayrılmamalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektirmedikçe yazılar italik veya kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.

Başlıkların yazım stilleri ile ilgili detaylar için ilgili bölüme bakınız.

Şekiller

Tüm şekiller sütunlara ortalanmalıdır (veya şekil sayfanın tamamını kaplıyorsa sayfaya ortalanmalıdır).

Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır. İsimlendirmesi —- Şekil Numara: —- şeklinde olmalıdır. Her bir şekle kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Şekil yazıları kalın yazılmalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Şekiller koyu renkli veya renkli alanlar içeriyorsa, şekillerin doğru şekilde basılmasını sağlamak için yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Çalışmanın metninde kullanılan şekiller gri olmalıdır, sadece resimler renkli olabilir.

Tablolar

Kullanım türüne ve amacına bağlı olarak farklı tablolar kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.

Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi —- Tablo Numara: —- şeklinde olmalıdır. Her bir tabloya kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Tablo içerisinde sütunları tanımlayan ile satır sütun başlıklarının bulunduğu satırdır. Bu satırdaki her bir sütunda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 11 punto olmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Denklemler

Tüm denklemler ayrı satırlarda yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Her bir denklem numarasının sağında parantez kapatma işareti konur.

Denklemleri düzgün bir şekilde yerleştirmek için şu yöntem izlenebilir.

 • İlk olarak 1 satır ve 2 sütundan oluşan bir tablo oluşturulur.
 • Daha sonra tablo seçilir ve MS Word’ün üst bölümünde tabloları için tasarım ve düzen bölümü aktif hale gelir.
 • Buradan düzen tıklanır.
 • Farenin imleci tablonun ilk sütununda iken düzen bölümünde yer alan (Otomatik sığdır komutunun yanında) tablo sütun genişliği ayarlamaya 15 yazılır ve Enter’a basılır.
 • Daha sonra farenin imleci tablonun ikinci sütununda iken düzen bölümünde yer alan (Otomatik sığdır komutunun yanında) tablo sütun genişliği ayarlamaya 1 yazılır ve Enter’a basılır.
 • Tablonun ilk sütununa ilgili denklem yazılır ve ikinci sütununa denklem numarası yazılır.
 • En son olarak tablo kenarları görünmez hale getirilir.

Köprü Bağlantıları ve Dipnotlar

Kitap bölümlerinde köprü bağlantıları kullanılamaz.

Sayfalarda dipnotlar kullanılabilir. Dipnotların yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.

Semboller ve Boşluklar

a, A, x, f, AB gibi matematik sembolleri italik olmalıdır. Yunanca harfler, numaralar, parantezler, ve noktalamalar asla italik yazılmamalıdır. +, ‘, =, < ve sin, cos, log gibi kısaltmalar vb. matematiksel semboller asla italik yazılmamalıdır. Aynı anda hem italik hem kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.

Boşluklar, noktalama işaretlerinden sonra bırakılmalıdır. +, -, ‘, =, < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önceki boşluklara izin verilmemektedir. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz.

Sayfa Numaraları

Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editörler tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.

Referanslar

Referanslar APA 6. Sürüm biçiminde kullanılabilir. Referansların doğru yerlerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Tüm referanslara kitap bölümü içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır.

Sonuçlar

Bu şablonu kullanarak hazırladığınız çalışmalarınızı sitemizde (www.bilmescongress.com) bulunan sistem üzerinden gönderiniz. Çalışmalarınız bu şablona uygun olarak hazırladığınız, literatüre değer kattığınız ve bilgi, birikim ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için tüm yazarlara teşekkür ederiz.